Starosta Obce Stráňavy

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342,

013 25 Stráňavy

  1. Požadované kvalifikačné pedpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 •  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie (alebo absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009)
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
2. Zoznam požadovaných dokladov
 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo štátneho jazyka alebo doklad o štátnej jazykovej skúške zo štátneho jazyka, doklad o I. atestácii
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a v ostatných dokladoch.
3. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do 18. mája  2018 do 12,00 hod. na adresu:

Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy.

Obálku označte heslom „ VK – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy   ( 041/5005675)

 

V Stráňavách dňa 25.04. 2018               Ing. Jozef Papán, starosta obce

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti
© Obec Stráňavy 2014          Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty           Mapa webu