Všeobecné záväzné nariadenia 2016
- VZN č. 1/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 
Všeobecné záväzné nariadenia 2015
- VZN č. 1/2015 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
- VZN č. 25/2015 - o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
- VZN č. 26/2015 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
 
Všeobecné záväzné nariadenia 2014
- VZN č. 1/2014 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
- VZN č. 2/2014 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2013
- VZN č. 24/2014 - o zaväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu sídelneho útvaru (ZaD 6. 1 ÚPN-SU) Stráňavy.
 
Všeobecné záväzné nariadenia 2013
- VZN č. 1/2013 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
- VZN č. 2/2013 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2013
- Smernica č. 9/2013 - Záväzná smernica Obce Stráňavy o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu pri zadávaní zákaziek
 
Všeobecné záväzné nariadenia 2012
- VZN č. 1/2012 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
- VZN č. 2/2012 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2012
- VZN č. 7/2012 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
- VZN č. 11/2012 - o o symboloch obce a ich používaní
- VZN č. 12/2012 - o umiesťňovaní volebných plagátov
- VZN č. 14/2012 - o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
- VZN č. 15/2012 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
- VZN č. 16/2012 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
- VZN č. 17/2012 - o verejnom poriadku
- VZN č. 18/2012 - o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
- VZN č. 19/2012 - o vykonaní miestneho referenda
- VZN č. 20/2012 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2012
- VZN č. 21/2012 - o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
 
Všeobecné záväzné nariadenia 2011
- VZN č. 1/2011 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
- VZN č. 2/2011 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2011
- VZN č. 7/2011 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
- VZN č. 8/2011 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy
- VZN č. 10/2011 - o o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy
 
Všeobecné záväzné nariadenia 2010
- VZN č. 1/2010 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
- VZN č. 2/2010 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2010
- VZN č. 9/2010 - o verejnom obstarávaní
- VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku v obci Stráňavy
 
Všeobecné záväzné nariadenia 2009
- VZN č. 1/2009 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
- VZN č. 2/2009 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2009
- VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce
- VZN č. 4/2009 - o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných zvierat na území obce
- VZN č. 5/2009 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráňavy
- VZN č. 6/2009 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
- VZN č. 9/2009 - o verejnom obstarávaní
 

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti
© Obec Stráňavy 2014          Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty           Mapa webu